Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkola

RSS-linkki

http://kokkola.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Haun tulos

OtsikkoNähtävilläolo ▼
Anmälan som kan orsaka avvikande buller - Karleby Vinfest-festivalen14.04.2021 07.00 - 17.05.2021 16.00
Fastställande av vatten- och avloppsplaner14.04.2021 07.00 - 20.04.2021 07.00
Ilmoitus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta - Kokkolan Viinijuhlat-festivaali14.04.2021 07.00 - 17.05.2021 16.00
Oy Kokko-Fiber Ab hakee lupaa toiminnan laajuuden muuttamiselle lisäämällä vaarallisten kemikaalien määrää/ Tukes 9234/03.01/202014.04.2021 07.00 - 15.05.2021 16.00
Oy Kokko-Fiber Ab/ En tillståndansökan om hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier/ Tukes 9234/03.01/202014.04.2021 07.00 - 15.05.2021 16.00
Vesi- ja viemärisuunnitelmien vahvistaminen14.04.2021 07.00 - 20.04.2021 07.00
Ikraftträdande: Arbetsplatsområdet öster om riksväg 8 (Vasavägen) på Norrmossens område benämns Kruunuportti / Kronporten14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Ikraftträdande: De finskspråkiga vägnamnen på ön Vattungen ändras till formen: 1) Pohjoinen Vatungintie / Norra Vattungsvägen 2) Eteläinen Vatungintie / Södra Vattungsvägen 3) Vatunginpolku / Vattungstigen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Ikraftträdande: Den enskilda vägen som på Högskärets område i Öja svänger österut från Märaskärsvägen benämns Pohjoinen Högskärintie / Norra Högskärsvägen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Ikraftträdande: Den nya vägförbindelsen vid Halkokari strand väster om Gamla Varvsvägen på avsnittet Vallvägen - Halkokarivägen benämns Lankuntie / Lankkuvägen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Ikraftträdande: Gatunamnet Skräddaregatan ändras till Vaatturinpolku / Skräddarestigen på avsnittet Hakalaxgatan - Skräddarestigen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Ikraftträdande: Namnet Halkokarin lähirinne / Halkokari kvartersbacke ändras till Roskaruka14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Ikraftträdande: Vägen som på Kerolas område i Väliviirre i Lochteå svänger mot nordost från Väliviirteentie benämns Kerolanhaantie / Kerolanhakavägen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Ikraftträdande: Vägen som svänger norrut till Sandhagens motionsspår och vindskydd från Norraleden benämns Paukkumäentie / Paukkumäkivägen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Ikraftträdande: Vägförbindelsen norrut från Fabriksgatan till Sandhagens idrottsområde benämns Santahaantie / Sandhagsvägen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Voimaantulo: Öjassa Högskäretin alueella Märaskärintiestä itään kääntyvä yksityistie nimetään Pohjoinen Högskärintie / Norra Högskärsvägen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Voimaantulo: Halkokarin lähirinteen / Halkokari kvartersbacke nimeksi muutetaan Roskaruka14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Voimaantulo: Halkokarin rannassa Vanha Veistämöntien länsipuolelle sijoittuva uusi ajoyhteys välillä Vallitie - Halkokarintie nimetään Lankuntie / Lankkuvägen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Voimaantulo: Lohtajan Väliviirteellä Kerolan alueella Väliviirteentiestä koilliseen kääntyvän tie nimetään Kerolanhaantie / Kerolanhakavägen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Voimaantulo: Santahaan kuntoradalle ja laavulle Pohjoisväylältä pohjoiseen kääntyvä tie nimetään Paukkumäentie / Paukkumäkivägen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Voimaantulo: Santahaan urheilualueelle Tehtaankadulta pohjoiseen kääntyvä tieyhteys nimetään Santahaantie / Sandhagsvägen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Voimaantulo: Vaatturinkadun katunimi muutetaan Vaatturinpoluksi / Skräddarestigen välillä Hakalahdenkatu - Vaatturinpolku14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Voimaantulo: Valtatien 8 (Vaasantie) itäpuolelle Norrmossenin alueelle sijoittuva työpaikka-alue nimetään Kruunuportti / Kronporten 14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Voimaantulo: Vatungin saaren suomenkielisten tienimien kirjoitusasu korjataan muotoon: 1) Pohjoinen Vatungintie / Norra Vattungsvägen 2) Eteläinen Vatungintie / Södra Vattungsvägen 3) Vatunginpolku / Vattungstigen14.04.2021 00.00 - 29.04.2021 22.00
Byggnadsinspektörens tillståndbeslut 12.4.202113.04.2021 07.00 - 28.04.2021 16.00
Rakennustarkastajan lupapäätökset 12.4.202113.04.2021 07.00 - 28.04.2021 16.00
Poikkeamispäätös 272-2020-61513.04.2021 00.00 - 17.05.2021 22.00
Undantagsbeslut 272-2020-61513.04.2021 00.00 - 17.05.2021 22.00
Godkännande av Reips fisktrappans fiskeriekonomiska kontrollplan, Karleby/ VARELY/1047/202109.04.2021 07.00 - 03.05.2021 16.00
Kräkilän kalatien kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen, Kokkola/ VARELY/1047/202109.04.2021 07.00 - 03.05.2021 16.00
Poikkeamispäätös 272-2021-12906.04.2021 00.00 - 22.04.2021 22.00
Undantagsbeslut 272-2021-12906.04.2021 00.00 - 22.04.2021 22.00
Asemakaavan muutosluonnos / 111. kaupunginosan kortteli 1 (Kaanaanmaantie 10)01.04.2021 00.00 - 03.05.2021 22.00
Asemakaavan muutosluonnos / Leenala, itä01.04.2021 00.00 - 03.05.2021 22.00
Detaljplaneändring, utkast / kvarter 1 i stadsdel 111 (Kanaanslandsvägen 10)01.04.2021 00.00 - 03.05.2021 22.00
Detaljplaneändring, utkast / Leenala, östra delen01.04.2021 00.00 - 03.05.2021 22.00
Gatuplaner till påseende01.04.2021 00.00 - 14.04.2021 22.00
Katusuunnitelmia nähtävillä01.04.2021 00.00 - 14.04.2021 22.00
Åköströmin sillan rakentaminen Åköströmmenin salmen ylitse, LSSAVI/1471/2021, Kokkola31.03.2021 12.00 - 07.05.2021 16.00
Byggande av Åköström bro över Åköström sund, LSSAVI/1471/2021, Karleby31.03.2021 12.00 - 07.05.2021 16.00
En tillståndsansökan om hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (390/2005), Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, Kemiravägen 631.03.2021 07.00 - 03.05.2021 16.00
Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen - Utvidgning av litiumprovinsen i Mellersta Österbotten, Kaustby, Karleby och Kronoby 31.03.2021 07.00 - 30.04.2021 16.00
Laajamittaista vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupahakemus, Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, Kemirantie 631.03.2021 07.00 - 03.05.2021 16.00
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta - Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin laajennus, Kaustinen, Kokkola ja Kruunupyy31.03.2021 07.00 - 30.04.2021 16.00
Beslut om sanering av förorenad mark i enlighet med 136 § i miljöskyddslagen, Fältskärgatan 2030.03.2021 12.00 - 06.05.2021 16.00
Ympäristönsuojelulain 136§:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Välskärinkatu 2030.03.2021 11.00 - 06.05.2021 16.00
Godkänd ändring av tomtindelning30.03.2021 06.00 - 30.04.2021 08.00
Tonttijaon muutoksen hyväksyminen30.03.2021 06.00 - 30.04.2021 08.00
Besväret delges genom offentligt kungörelse 25.3.2021, dnr 20313/2020 (översyn av miljötillstånden för Boliden Kokkola Oy samt ändring av miljötillstånden, Karleby)25.03.2021 14.00 - 22.04.2021 16.00
Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 25.3.2021, dnro 20313/2020 (Boliden Kokkola Oy:n ympäristölupien tarkistaminen sekä ympäristölupien muuttaminen, Kokkola)25.03.2021 13.00 - 22.04.2021 16.00
Byggnads- och miljönämdens byggnadstillståndbeslut 17.3.202123.03.2021 08.00 - 23.04.2021 15.00
Rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset 17.3.202123.03.2021 08.00 - 23.04.2021 15.00
Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan/ Gamlakarleby skjutbanaförening rf , 272-404-87-018.03.2021 08.00 - 26.04.2021 16.00
Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilletulosta/ Kokkolan ampumaratayhdistys ry , 272-404-87-018.03.2021 08.00 - 26.04.2021 16.00
Miljötillstånd för djurstall, mjölkproduktion, beslut om att miljötillstånd ska upphöra att gälla, Karleby17.03.2021 11.00 - 23.04.2021 16.00
Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola17.03.2021 10.00 - 23.04.2021 16.00
Miljötillstånd för avloppsreningsverket i Ullava samt tillstånd att inleda verksamhet, Karleby17.03.2021 10.00 - 23.04.2021 16.00
Ullavan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Kokkola17.03.2021 10.00 - 23.04.2021 16.00
Anmälan som kan orsaka avvikande buller - en snöskotertävling 20.3 i Lahdenperä i Karleby17.03.2021 08.00 - 23.04.2021 16.00
Ilmoitus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta - moottorikelkkakilpailut 20.3 Lahdenperässä, Kokkolassa17.03.2021 08.00 - 23.04.2021 16.00
Ändring av tillstånden gällande utfyllnaden av Bombön, Karleby15.03.2021 15.00 - 21.04.2021 16.00
Pommisaaren täytön lupien muuttaminen, Kokkola15.03.2021 15.00 - 21.04.2021 16.00
Uppbåd 202115.03.2021 14.00 - 15.10.2021 15.00
Kommunalvalet 202124.02.2021 09.00 - 18.04.2021 20.00
Kuntavaalit 202124.02.2021 09.00 - 18.04.2021 20.00
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-202704.02.2021 13.00 - 14.05.2021 16.00
Samråd om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022-2027 04.02.2021 13.00 - 14.05.2021 16.00
ELY-keskus / Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022-202702.11.2020 09.00 - 14.05.2021 16.00
NTM-centralen / Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby-Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2022-202702.11.2020 09.00 - 14.05.2021 16.00